Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami danego okresu sprawozdawczego. Jeśli ta różnica jest wielkością dodatnią, to znaczy, że jednostka osiągnęła zysk, a gdy wielkością ujemną, to znaczy, że jednostka poniosła stratę.

Osiągnięty w danym okresie wynik finansowy wykazywany jest w bilansie (w pasywach, w ramach kapitału własnego) oraz w rachunku zysków i strat.

W zasadzie cały rachunek zysków i strat to jak oda do wyniku finansowego, bo w nim zestawione są różne źródła przychodów i powiązanych z nimi kosztów (według rodzaju działalności) i krok za krokiem, pozycja po pozycji dochodzi się od przychodów z podstawowej działalności operacyjnej przez wyniki cząstkowe aż do wyniku netto.

 

Wynik finansowy netto po angielsku

 

Mówiąc o wyniku finansowym jednostki (financial result) najczęściej w potocznym rozumieniu mamy na myśli właśnie wynik netto czyli net result. Ten wynik, ta ostatnia pozycja z rachunku zysków i strat, przenoszona do bilansu, nazywana jest również the bottom line.

W języku potocznym ‘the bottom line’ oznacza sedno sprawy, wynik, rezultat. Biorąc pod uwagę tabelaryczny układ rachunku zysków i strat i to, że ostateczny wynik finansowy leży w centrum zainteresowań właścicieli jednostki (którzy chcą nim dysponować), wyrażenie the bottom line świetnie oddaje charakter wyniku finansowego netto.

Jeśli chcemy zaznaczyć, że wynikiem netto jest zysk, to powiemy profit after tax (PAT), albo net profit, a jeśli jest to strata, to użyjemy sformułowania net loss.

Do mówienia o zyskach używa się również słówka earnings. O zysku netto będziemy mogli zatem analogicznie powiedzieć earnings after tax (EAT) albo net earnings.

 

Wynik finansowy brutto po angielsku

 

Jeżeli chcemy mówić o wyniku przed opodatkowaniem, to możemy powiedzieć profit or loss before tax, ewentualnie gross profit or loss.

Samo ‘gross profit‘ może być rozumiane nie tylko jako wynik finansowy brutto, ale również jako wynik brutto na sprzedaży (pierwszy z wyników cząstkowych w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat). Dlatego podając wynik w oderwaniu od układu rachunku zysków i strat na zysk brutto lepiej powiedzieć profit before tax (PBT).

 

EBITDA po polsku

 

Na rynkach kapitałowych częstym miernikiem zyskowności (w uproszczeniu, ale jednak), a także przepływów pieniężnych jest EBITDA.

EBITDA to akronim od słów:

earnings – zyski
before – przed (a więc dodaj z powrotem)
interest – odsetki
taxes – podatki
depreciation – amortyzacja ŚT
amortisation – amortyzacja WNiP

EBITDA jest to zatem wynik z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – (z działalności podstawowej i pozostałej), przed odliczeniem kosztów finansowych i podatku dochodowego, a także kosztów amortyzacji majątku trwałego.

Nie jest to jednak miernik oparty na standardach i regulacjach rachunkowości i nie znajdziemy go w typowym wzorze rachunku zysków i strat.

Co Ci da znajomość pojedynczych księgowo-angielskich słówek?

Oprócz własnej satysfakcji – niewiele!

Słówka warto znać w kontekstach i złożeniach, w jakich się najczęściej pojawiają. Jeśli się uczyć, to przede wszystkim kolokacji!

?