Nazwy spółek po angielsku i ich polskie odpowiedniki to jedna z trudniejszych i bardziej mylonych kwestii w zakresie prawno-finansowego angielskiego. Bierze się to stąd, że nazwy spółek zakorzenienie są w konkretnych systemach prawnych, z których pochodzą i nie zawsze można znaleźć odpowiednik danego bytu prawnego w innym języku.

Dlatego, żeby dokładnie wiedzieć, jaką frazę i kiedy należy użyć w tłumaczeniach ang-pol pol-ang, trzeba przeanalizować trzy w zasadzie niezależne zagadnienia:

  • nazwy spółek w prawie polskim i ich odpowiedniki w języku angielskim – czego dotyczy niniejszy post
  • nazwy spółek w prawie brytyjskim i tłumaczenie ich nazw na język polski (wkrótce)
  • nazwy spółek w prawie amerykańskim i tłumaczenie ich nazw na język polski (wkrótce)

 

Spółki w prawie polskim

 

W prawie polskim wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje spółek:

  • spółki prawa cywilnego, które powstają na bazie kodeksu cywilnego z 1964 r. oraz
  • spółki prawa handlowego tworzone na mocy kodeksu spółek handlowych z 2000 r. Te dzieli się na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki prawa handlowego przedstawiono na schemacie (źródło)

rodzaje spolek prawa handlowego

 

Spółka cywilna po angielsku

 

Spółka cywilna, która nie posiada osobowości prawnej ani statusu przedsiębiorcy, nie ma ekwiwalentu w prawie angielskim. Nie istnieje w świecie anglo-amerykańskim podział na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Najbardziej adekwatnym sformułowaniem angielskim dla tej spółki będzie: private partnership bądź civil law partnership.

W niektórych słownikach można spotkać błędne tłumaczenia oparte na tzw. false friends, czyli parach słów lub wyrażeń brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających inne znaczenia.

Pojawiający się w słownikach ekwiwalent dosłowny civil partnership jest błędny, gdyż w prawie angielskim oznacza związek małżeński między osobami tej samej płci i nie ma nic wspólnego z biznesem i prowadzeniem działalności.

A civil partnership is a legal relationship which can be registered by two people of the same sex who aren’t related to each other. If you are in a same-sex relationship, registering a civil partnership will give your relationship legal recognition. Źródło: https://www.citizensadvice.org.uk/

 

Spółka osobowa i kapitałowa po angielsku

 

Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej. Oparta jest na trwałej więzi pomiędzy wspólnikami, bezpośrednio uczestniczącymi w prowadzeniu spraw danej spółki. Spółka kapitałowa, w odróżnieniu od spółki osobowej, posiada pełną osobowość prawną, a jej wyróżnikiem jest kapitał zakładowy i własny majątek odrębny od majątku właścicieli.

Spółkę osobową można przetłumaczyć na angielski jako partnership, natomiast spółka kapitałowa to company (EN) lub corporation (US) .

False friends – błędne tłumaczenia – dla spółki osobowej to przykładowo ‘personal partnership’ lub ‘private company’. Nie ma czegoś takiego jak „spółka osobista”. Z kolei użycie słowa ‘company’ świadczy o kapitałowym charakterze spółki, więc nie może być określeniem spółki osobowej. W przypadku spółek kapitałowych można często spotkać błędny zwrot: ‘capital company’ – co jest masłem maślanym, bo jak już wspomniano ‘company’ jest ze swej istoty „kapitałowa”.

 

Polskie spółki osobowe po angielsku

 

Do spółek osobowych prawa handlowego należą spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.

Spółka jawna to po prostu general partnership. Mogą ją utworzyć osoby fizyczne i prawne. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Spółka partnerska to professional partnership. Ta nazwa sugeruje, że wspólnikami (partnerami) mogą być wyłącznie osoby wykonujące określone zawody (professions). Wolne zawody, dla których przeznaczona jest spółka partnerska to: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, a także: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, broker ubezpieczeniowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Spółka komandytowa to limited partnership. Mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Jedna z nich musi być komandytariuszem odpowiadającym za zobowiązania spółki do tzw. sumy komandytowej – limited liability amount, a druga komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowo akcyjna to limited joint-stock partnership. Mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Wspólnikami w spółce są komplementariusze i akcjonariusze.

 

Polskie spółki kapitałowe po angielsku

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma spółki prawa handlowego w Polsce. W odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Dlatego tłumaczymy jej nazwę na angielski jako limited liability company.

Spółka akcyjna to forma działalności odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, w szczególności tych, które planują pozyskiwać kapitał na giełdzie. Najczęściej używanym sformułowaniem dla określenia tej spółki po angielsku to joint stock company.

 

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!