Jak właściwie jest konto korygujące po angielsku? Z tym pytaniem często się spotykam ucząc podstaw rachunkowości w systemie dwujęzycznym. I nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. To, jak powiedzieć konto korygujące po angielsku – zależy od istoty tej korekty i jej wpływu na składnik bilansu. Zacznijmy zatem od tego, czym są konta korygujące.

 

 

Co to są konta korygujące

 

Konta korygujące to konta niebilansowe, które służą do korekty stanu niektórych kont bilansowych. Powstają w wyniku podziału pionowego kont bilansowych – z wydzielenia określonych pozycji (zapisów) z konta bilansowego (aktywnego lub pasywnego) zwanego kontem podstawowym. W rezultacie mogą mieć charakter taki sam lub przeciwstawny do konta dzielonego.

O ile konto bilansowe występuje samodzielnie, to konto korygujące nie ma takiej możliwości, bo jak sama nazwa wskazuje, konto korygujące koryguje wartości zapisane na innym koncie.

 

Konto korygujące po angielsku

 

W języku angielskim możemy spotkać się z takimi tłumaczeniami kont korygujących jak: adjunct account, contra account i valuation account. Najogólniej i najpowszechniej:

  • adjunct account – to konto korygujące zwiększające wartość określonego składnika bilansowego.
  • contra account – to konto korygujące zmniejszające wartość określonego składnika aktywów lub pasywów.
  • valuation account – to po prostu konto korygujące związane z korektą wyceny składnika głównego do jego wartości rynkowej.

 

Sporo teorii na temat tych kont można znaleźć w anglojęzycznych podręcznikach rachunkowości

Juz w 1927 roku William Samuel Krebs pisał:

 

Valuation accounts are, as their names indicate, accounts which value other accounts. An account valued must be read with its valuation account before the true meaning of the former is revealed. The valuation account must also be read with the account valued. Neither of these types of accounts alone indicates, upon its face, its full significance.

In other words, an account and its valuation account taken together are in reality one account; each account is a part of the other.

If the valuation account is a positive valuation account, its balance must be added to the balance of the other account before a full interpretation is possible. If the valuation account is a negative valuation account, its balance must be subtracted from the balance of the other account before a correct analysis is possible.

 

Harold Bierman w 1965 roku nazwał konta korygujące supplementary accounts, a więc kontami uzupełniającymi konta podstawowe, czyli primary accounts:

 

Instead of making entries directly to the primary account it is sometimes useful to employ supplementary accounts to record subtractions and additions to the primary account. These supplementary accounts are called:

  • contra accounts, or subtractions from the primary accounts, and
  • adjunct accounts, or additions to the primary account.

Asset, equity, and revenue accounts may all have contra or adjunct accounts.

 

Spiller w 1968 roku pisał podobnie:

Valuation accounts are not a new type of account. Rather, they are accounts in which we record modifications of the amounts entered in some other account to which they apply. 
Valuation accounts are of two general types — contra accounts and adjunct accounts. The former we use to record downward modifications to the main ledger account, the latter record modifications upward.

 

W “Rachunkowości dla idiotów” Maire Laughran pisze:

Contra-accounts, which carry a balance contrary to the normal account balance, reduce asset, liability, and equity accounts. Your biggie example is accumulated depreciation.

On the flip side, adjunct accounts increase assets, liabilities and equity. Your biggie example of an adjunct account is premium on bonds payable.

 

W pracy zbiorowej napisanej przez profesorów rachunkowości i egzaminatorów CPA „Wiley CPAexcel Exam Review January 2016 Course Outline” znajdziemy takie wyjaśnienie:

Accounts can be accompanied by contra and adjunct accounts.

A contra account has a balance opposite that of the associated account in terms of debit and credit. Contras can be debit or credit balances.

An adjunct account has a balance that is the same as that of the associated account in terms of debit and credit. An adjunct can have either a debit or a credit balance. An adjunct account is added whereas a contra is subtracted.

 

 

Żeby nie było tak prosto i oczywisto

 

Jednak jak to w księgowej terminologii anglojęzycznej bywa, niektórzy autorzy mają swoje indywidualne pomysły, co do nazewnictwa i klasyfikacji.

Przykładowo, wspomniany już Krebs valuation accounts nazywa też offset accounts. Offset znaczy równoważyć bądź kompensować, a więc zestawiać coś z czymś przeciwnym. A przecież konta korygujące nie tylko zmniejszają, ale mogą też zwiększać wartość danego składnika aktywów lub pasywów, o czym zresztą sam autor pisał.

 

Z kolei na blogu Accounting Coach autor wprost utożsamia valuation account tylko z contra account, tym samym zawężając jego znaczenie i zastosowanie:

 

A valuation account is paired with an asset or liability account, and is used to offset the value of the assets or liabilities recorded in the account with which it is paired. The result of this account pairing is a net balance, which is the carrying amount of the underlying asset or liability. The valuation account term is a less-used phrase that has the same meaning as the contra account concept.

 

W kursie przygotowawczym na egzamin CPA Wiley CPAexcel Exam Review January 2016 Course Outline autorzy nie utożsamiają wszystkich contra accounts i adjunct accounts z valuation accounts:

 

A valuation account is one used to increase or decrease the book value of an item to a measure of current value. Not all contra or adjunct accounts are valuation accounts, but all valuation accounts are contras or adjuncts.

Jak to możliwe? Jeżeli konto korygujące w połączeniu z kontem głównym nie da bieżącej wartości rynkowej, to jest po prostu kontem akumulującym określone zapisy. „Umorzenie środków trwałych”, które jest kontem korygującym [contra account] do konta „Środki trwałe”, nie będzie [valuation account] ponieważ wartość netto środków trwałych to niezamortyzowany koszt nabycia środka trwałego, a nie jego wartość rynkowa.

 

Podsumowując…

 

Mamy dwa rodzaje kont korygujących po angielsku – te które korygują na plus to adjunct accounts, a te które korygują na minus to contra accounts. Co do tego zgadzają się wszyscy autorzy i trenerzy rachunkowości. Natomiast najbardziej kontrowersyjne jest tłumaczenie z angielskiego na polski wyrażenia valuation account, które w zależności od podręcznika i kursu, może różnić się w swym znaczeniu.  

 

 

Bibliografia:

H. Bierman (1965), Financial accounting theory, University of Michigan, Macmillan.
W. S. Krebs (1927), Outlines of Accounting, vol. 2. Holt, 1927.
M. Loughran (2012), Intermediate Accounting For Dummies, John Wiley & Sons.
E.A. Spiller (1968), Financial Accounting, The Willard J.Graham series in accounting.
Wiley CPAexcel Exam Review January 2016 Course Outline: Financial Accounting and Reporting, John Wiley &Sons

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!