Język potoczny często różni się od języka konkretnej branży specjalistycznej. Tak jest w przypadku słówka „uznać” czy „uznawać”. Sprawdź, jak jest ono tłumaczone w księgowym angielskim.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN uznawać to:
1. «dojść do wniosku, że coś jest słuszne, właściwe, konieczne»
2. «stwierdzić jakiś fakt»
3. «wziąć kogoś, coś za kogoś, za coś lub za jakiegoś, za jakieś»

W księgowości natomiast z uznawaniem możemy spotkać się w dwóch przypadkach.

 

Uznawać konto

 

Po pierwsze, uznawać używamy dla określenia zapisu księgowego po stronie Ma (Ct) konta księgowego. Mówimy wtedy właśnie o uznawaniu konta, czyli inaczej o: zapisaniu na dobro konta czy o księgowaniu po kredycie. W języku angielskim w takiej sytuacji użyjemy czasownika credit, to credit an account.

Jakby to mogło brzmieć w zdaniu?

Tak jak w poniższych przykładach:

 • When to debit an account and when to credit an account, it can get confusing.
  [To może być mylące, kiedy obciążać, a kiedy uznawać konto]
 • All accounts that normally have a debit balance will increase in amount when debited and reduce when credited. All accounts that normally have a credit balance will increase in amount when credited and reduce when debited.
  [Wszystkie konta, które normalnie mają saldo debetowe będą wzrastać przy obciążaniu konta i spadać przy uznawaniu konta. Wszystkie konta, które zwykle posiadają saldo kredytowe, będą wzrastać przy księgowaniu po stronie Ma i maleć przy księgowaniu po stronie Wn.]
 • If a business makes a payment to a creditor named ABC, the ‘ABC accounts payable account’ is debited and ‘Cash on hand’ is credited.
  [Jeżeli firma dokonuje płatności na rzecz wierzyciela ABC, konto “Zobowiązania wobec ABC” jest obciążane, a konto “Kasa” jest uznawane.]
 • The PLCA was credited with the invoice gross amount.
  [“Rozrachunki z dostawcami” zostały uznane kwotą brutto faktury.]
 • Old machine sold for $ 5,000 was credited to ‘Sales of non-financial fixed assets’.
  [Stara maszyna sprzedana za 5.000 USD została zaksięgowana po kredycie na koncie “Przychody ze zbycia środków trwałych”]

 

Uznawać za składnik

 

Po drugie, ze słowem uznawać można się spotkać w przypadku ujmowania składnika aktywów, pasywów, przychodów czy kosztów w księgach i sprawozdaniu finansowym. Gdy chcemy coś uznać za składnik określonej kategorii bilansowej czy wynikowej (inaczej ująć), użyjemy czasownika recognise.

Na przykład:

 • An asset is recognised in the balance sheet when it is probable that the future economic benefits will flow to the entity and the asset has a cost or value that can be measured reliably.
  [Składnik aktywów ujmuje się w bilansie, gdy jest prawdopodobne, że przyniesie jednostce w przyszłości korzyści ekonomiczne, a składnik ten posiada koszt wytworzenia lub wartość, które można wiarygodnie wycenić.]
 • There are instances where it is justified to recognise an expense as an asset.
  [Istnieją przypadki, w których uzasadnione jest ujęcie kosztu jako składnika aktywów.]
 • When you recognize revenue, you need to credit Sales account.
  [Kiedy ujmujesz przychód, musisz uznać konto Przychody ze sprzedaży.]

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!